خدمات آنالیز ارتعاشات و پایش وضعیت

ما روشهای بهینه ای برای آنالیز ارتعاشات و پایش وضعیت بکار گرفته ایم

عیوب مختلف در تجهیزات دوار همواره ایجاد یک طیف ارتعاشی می­نماید. آنالیز ارتعاشات با بررسی فرکانس­ها و دامنه امواج موجود در این طیف ارتعاشی امکان تشخیص عیوب احتمالی موجود در این تجهیزات را فراهم می­کند. همچنین با پایش وضعیت ارتعاشات و چگونگی تغییرات طیف ارتعاشی در بازه­های زمانی مشخص می­توان نسبت به بروز عیوب جدید آگاهی پیدا نمود. با بررسی آنالیز ارتعاشی و پیروی از اصول پایش ارتعاشات، امکان تشخیص و رفع عیوب موجود در ماشین را فراهم نموده تا تحمیل هزینه­های ناشی از خرابی و توقف ناگهانی تجهیزات جلوگیری بعمل آید.

شرکت PRG آمادگی ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات و پایش وضعیت در سطح ملی و بین المللی با مهندسین مجرب و تجهیزات پیشرفته را دارد.