رفع خمش روتور به روش VAN

نوآوری در روش رفع خمش بدونه اثرات جانبی روشهای معمول

بزودی این خدمات بعد از ثبت اختراع رسمی میشود.