مقاله

مقالات PRG

خدمات بالانس کارگاهی

وجود طیف وسیع از ماشین های بالانس در سایت شرکت، توانایی بالانس روتورها از 20 گرم تا 40 تن و تا طول 12 متر و با دقت هایی از گرید 3/6 الی 1/0 میسر کرده است.

بکارگیری ماشین­های متنوع بالانس افقی و عمودی با ظرفیت­های متنوع در سایت مرکزی، امکان برآورده کردن انواع نیازهای مشتریان با شرایط زیر را فراهم کرده می کند:

  • وقتی سرمایه­گذاری در تهیه دستگاه بالانس برای مشتری توجیه اقتصادی ندارد؛
  • وقتی دستگاه مناسب بالانس در اختیار مشتری نیست؛
  • وقتی همه دستگاه های ماشین بالانس مشتری در فرایند تولید اشغال هستند؛
  • وقتی که مشتری نیازمند تجربه و ماشینهای بالانس با تکنولوژی جدید است؛
  • وقتی که روتور مشتری مشکل غیر معمول دارد؛
  • وقتی که مشتری قادر به کسب دقت مناسب بالانس در روتور خود نیست.

برگشت به عقب